คุณสมบัติของผู้สมัคร

ประเภทบุคคลธรรมดา เป็นประชาชนทั่วไป มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมเบราว์เซอร์เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต

ประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ

๑) แอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการเรียน (Learning Media) หมายถึง แอพพลิเคชัน ที่นำเสนอเนื้อหา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ใช้เรียนได้ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชันการเรียนภาษาอังกฤษ แอพพลิเคชันฝึกอ่าน – ฝึกเขียน เป็นต้น

๒) แอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการสอน (Instruction Media) หมายถึง แอพพลิเคชัน ที่พัฒนาขึ้น มีวัตตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นสื่อช่วยครูในการสอน ตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชันแสดง ภูเขาไฟระเบิด แอพพลิเคชันแสดงการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายมนุษย์ เป็นต้น

๓) แอพพลิเคชันรูปแบบสร้างองค์ความรู้ (Construction Media) หมายถึง แอพพลิเคชัน ที่เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือผลงานประกอบการเรียนรู้ หรือสร้างองค์ความรู้ ตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชันสร้างรูปทรงสามมิติ เพื่อช่วยการออกแบบ แอพพลิเคชันวัดระยะทาง/พื้นที่ เป็นต้น

คุณลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

๑) เนื้อหาและ/หรือการออกแบบ เพื่อเป็นสื่อเสริมการเรียน สื่อช่วยการสอน เครื่องมือ สร้างองค์ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระฯ ๑) คณิตศาสตร์ ๒) วิทยาศาสตร์ ๓) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔) ภาษาไทย และ ๕) ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๒) การออกแบบน่าสนใจด้วยงานกราฟิก ใช้เทคนิคสื่อผสม และมีปฏิสัมพันธ์เหมาะสม กับผู้ใช้

๓) การนำเสนอเนื้อหา/สาระของแอพพลิเคชันออกแบบตามวัตถุประสงค์ของแอพพลิเคชัน แต่ละประเภท ได้แก่ เพื่อการเรียน การสอน การสร้างองค์ความรู้ โดยนำเสนอเป็นเรื่องๆ จบในหัวข้อเดียวชัดเจน (Single Topic Application) และเนื้อหา/สาระต้องมีความถูกต้องตามหลักวิชา เหมาะสมกับ วุฒิภาวะ/วัยของผู้เรียน และรูปแบบการนำไปใช้ในการเรียน/การสอน

๔) องค์ประกอบทุกด้านของแอพพลิเคชันต้องมีความสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้จริง

๕) แอพพลิเคชันสามารถเรียกดูได้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์๔.๐ Ice Cream Sandwich ในรูปแบบการใช้งานผ่านโปรแกรมเบราว์เซอร์ หรือ ผ่านระบบปฎิบัติการ แอนดรอยด์๔.0 Ice Cream Sandwich ได้โดยตรง (Native Application)

๖) แอพพลิเคชันจัดเป็นรูปแบบไฟล์ .apk หรือ .html5 ที่พร้อมติดตั้ง เพื่อให้สามารถนำเสนอในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ ได้ โดยมีขนาดไฟล์แอพพลิเคชันรวมเนื้อหาออนไลน์ ทั้งสิ้นไม่เกิน ๕๐MBทั้งนี้ กรณีที่ต้องมีเนื้อหาออน ไลน์ (online content) เพิ่มเติม กำหนดให้ไม่เกิน ๑ MB ต่อ ๑ เนื้อหา ต่อ ๑ การดาวน์โหลด)

๗) การพัฒนาแอพพลิเคชันต้องใช้เนื้อหา/สาระ เครื่องมือ สื่อ และโปรแกรม ที่ผู้ส่งผลงาน มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นหรือใช้เนื้อหา/สาระ เครื่องมือ สื่อ และโปรแกรม ประกอบการพัฒนาแอพพลิเคชัน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุญาตและจัดหามาเพื่อสนับสนุน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดฯ

วิธีการสมัครและส่งผลงาน

สมัครและส่งผลงานประกวดได้ทางเว็บไซต์ www.OTPCappcon.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

รูปแบบการสมัครและ รับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ

ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดประเภทบุคคลธรรมดา มีสิทธิ์สมัครและเข้ารับ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร ๑ วัน เรื่อง “การสร้างสื่อการเรียนการสอน ด้วยเครื่องมือและโปรแกรมสร้างสื่อบนแท็บเล็ต” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีสิทธิ์สมัครและฝึกอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ www.OTPCappcon.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษิการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๘ ๕๗๐๔, ๐๒ ๒๘๘ ๕๖๙๗, ๐๘๒ ๖๑๙ ๙๔๑๔

เกณฑ์การตัดสิน

แอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการเรียน (Learning Media)

แอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการสอน (Instruction Media)

แอพพลิเคชันรูปแบบสร้างองค์ความรู้ (Construction Media)

.๑ การออกแบบการนำเสนอและเนื้อหา/สาระ (๔๐ คะแนน)

๑) การออกแบบการนำเสนอน่าสนใจและใช้มัลติมีเดียเหมาะสมกับวุฒิภาวะ/วัยผู้เรียน

๑) การออกแบบการนำเสนอน่าสนใจและใช้มัลติมีเดีย เหมาะสมกับการสอน

๑) การออกแบบการนำเสนอน่าสนใจและใช้มัลติมีเดีย เหมาะสมกับการสร้างองค์ความรู้

๒) เนื้อหา/สาระช่วยเสริมการเรียนรู้และใช้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

๒) เนื้อหา/สาระใช้เป็นสื่อช่วยในการสอนของครู

๒) เนื้อหา/สาระใช้เป็นสื่อสร้างองค์ความรู้และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

๓) เนื้อหาสาระส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะ และการพัฒนาจิตใจ

๔) เนื้อหาสาระที่ใช้ในแอพพลิเคชันมีความถูกต้องตามหลักวิชาและไม่ขัดต่อคุณธรรม ศีลธรรมอันดี

๕) กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับการออกแบบการนำเสนอแอพพลิเคชันและเนื้อหา/สาระ

.๒ การออกแบบคุณลักษณะแอพพลิเคชัน (๓๐ คะแนน)

การออกแบบต้องเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเลตซึ่งประกอบด้วย

๑.๑ องค์ประกอบหน้าจอ (User Interface)

๑.๒ องค์ประกอบของข้อความ ตัวอักษร สี

๑.๓ องค์ประกอบของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว

๑.๔ องค์ประกอบของเสียง

๑.๕ องค์ประกอบการควบคุมหน้าจอ

.๓ การใช้งาน (๓๐ คะแนน)

๑) ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ระหว่างแอพพลิเคชันกับผู้เรียนสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

๑) ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ระหว่างแอพพลิเคชันกับผู้ใช้ สนับสนุนการเรียนการสอน

๑) ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ระหว่างแอพพลิเคชันกับผู้ใช้เหมาะสมกับการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ หรือลงมือทำ

๒) ใช้งานง่ายเหมาะสมกับวัยผู้เรียน

๒) ใช้งานง่ายเหมาะสมกับการใช้เป็นสื่อสอน

๒) ใช้งานง่าย และเหมาะสมกับการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ หรือลงมือทำ

๓) การใช้งานแอพพลิเคชัน มีองค์ประกอบทุกด้านสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง และเรียกดูได้บนคอมพิวเตอร์

แท็บเล็ต ระบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ๔.๐ Ice Cream Sandwich)

ประเภทรางวัล

ประเภทรางวัลมี ดังนี้

๓.๑ รางวัลสำหรับแอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการเรียน ได้แก่

๑) รางวัลสำหรับช่วงชั้นที่๑ มี ๒ ประเภท คือ กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และ กลุ่มบุคคลทั่วไป

๒) รางวัลสำหรับช่วงชั้นที่ ๓ มี ๒ ประเภท คือ กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และ กลุ่มบุคคลทั่วไป

๓.๒ ประเภทแอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการเรียน ได้แก่

๑) รางวัลสำหรับช่วงชั้นที่๑ มี ๒ ประเภท คือ กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และ กลุ่มบุคคลทั่วไป

๒) รางวัลสำหรับช่วงชั้นที่ ๓ มี ๒ ประเภท คือ กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มบุคคลทั่วไป

๓.๓ ประเภทแอพพลิเคชันรูปแบบสร้างองค์ความรู้ ได้แก่

๑) รางวัลสำหรับช่วงชั้นที่ ๑ มี ๒ ประเภท คือ กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มบุคคลทั่วไป

๒) รางวัลสำหรับช่วงชั้นที่ ๓ มี ๒ ประเภท คือ กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มบุคคลทั่วไป

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ

๑) เงินสด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒) โล่เกียรติยศ และการเผยแพร่ชื่อเสียงบนแอพพลิเคชันที่ได้รับรางวัล

๓) ผลงานได้รับการเผยแพร่ ผ่านระบบคลังสื่อ Edustore และ เว็บไซต์ www.OTPCappcon.com เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดใช้กับแท็บเล็ตในโครงการ OTPC

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

๑) เงินสด จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท

๒) โล่เกียรติยศ และการเผยแพร่ชื่อเสียงบนแอพพลิเคชันที่ได้รับรางวัล

๓) ผลงานได้รับการเผยแพร่ ผ่านระบบคลังสื่อ Edustore และ เว็บไซต์ www.OTPCappcon.com เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดใช้กับแท็บเล็ทในโครงการ OTPC

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

๑) เงินสด จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๒) โล่เกียรติยศ และการเผยแพร่ชื่อเสียงบนแอพพลิเคชันที่ได้รับรางวัล

๓) ผลงานได้รับการเผยแพร่ ผ่านระบบคลังสื่อ Edustore และ เว็บไซต์ www.OTPCappcon.com เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้กับแท็บเล็ทในโครงการ OTPC ทั่วประเทศ

รางวัลชมเชย

๑) เกียรติบัตร และการเผยแพร่ชื่อเสียงบนแอพพลิเคชันที่ได้รับรางวัล

๒) ผลงานที่ผ่านระดับเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับการเผยแพร่ ผ่านระบบคลังสื่อ Edustore store และ เว็บไซต์ www.OTPCappcon.com เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดใช้กับแท็บเล็ต ในโครงการ OTPC

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

๕.๑ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่คัดลอกเนื้อหา รูปภาพ สื่อวิดิทัศน์ คลิปเสียง กราฟิก หรือสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และ/หรือไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากผลงานชิ้นดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน

ละเมิดลิขสิทธิ์ ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน แม้ได้รับรางวัลแล้ว คณะกรรมการฯ สามารถเรียกคืนรางวัลได้ คณะกรรมการตัดสินการประกวด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไม่

ร่วมรับผิด ต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ แม้ผลงานชิ้นดังกล่าวจะได้เผยแพร่ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในโครงการ OTPC แล้วก็ตาม

๕.๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอสงวนสิทธิ์ ในการนำผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา หรือเผยแพร่ สู่สาธารณชนได้ทุกรูปแบบ โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๓ ผลงานที่ผลิตจากเครื่องมือและ/หรือสื่อที่ใช้ประกอบผลิตผลงาน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดหามาเพื่อสนับสนุนโครงการเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

๕.๔ ผลงานที่ผลิตจากเครื่องมือ และสื่อที่ใช้ประกอบการผลิตอื่นๆ ที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมิได้จัดหามาให้เพื่อสนับสนุนโครงการ เจ้าของผลงานเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และอนุญาตให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา หรือเผยแพร่ สู่สาธารณชนได้ทุกรูปแบบภายในระยะเวลา๕ปี โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมด หรือ บางส่วนโดยเจ้าของผลงาน เจ้าของผลงานจะเป็นผู้รับผิดแต่เพียงผู้เดียว

๕.๕ หากไม่มีผลงานใดที่ส่งเข้าประกวดเหมาะสมจะได้รับรางวัล คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เว้นว่างจากรางวัลนั้น

๕.๖ ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด จะทักท้วงหรืออุทธรณ์ใดๆ มิได้