โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต

    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดให้มีการประกวด สร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต ปีการศึกษา ๒๕๕๖ บัดนี้การประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว มีสื่อการเรียนรู้หรือแอพพลิเคชั่นที่ชนะ
การประกวดและสื่อการเรียนรู้ต้นแบบ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
เป็นจำนวนมากที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือ
สร้างสื่อการเรียนรู้ (Authoring Tools) เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ครูสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง บรรจุอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพียงท่านสมัครเป็นสมาชิกก็สามารถเลือกใช้สื่อและเครื่องมือดังกล่าวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 
 
มีข้อผิดพลาด
  • Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM o_content AS a LEFT JOIN o_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN o_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN o_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM o_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN o_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN o_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM o_categories AS cat JOIN o_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN o_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-10-21 05:13:32') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-10-21 05:13:32') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, fp.ordering, a.created DESC LIMIT 0, 4 Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM o_content AS a LEFT JOIN o_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN o_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN o_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM o_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN o_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN o_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM o_categories AS cat JOIN o_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN o_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-10-21 05:13:32') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-10-21 05:13:32') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, fp.ordering, a.created DESC